Een Sterretjesweide  of  Engelenweide op het kerkhof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot voor een tiental jaren kon er geen echte aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand van een doodgeboren kind. Er kwam alleen een notitie in het huwelijksboekje van de ouders.
Sinds 1999 kunnen ouders hun levenloos geboren kind formeel een voornaam geven, maar dan moet de zwangerschap wel ten minste 180 dagen of 26 weken geduurd hebben.

Dit sluit perfect aan bij het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging dat bepaalt dat levenloos geboren kinderen na een zwangerschapsduur van 12 volle weken begraven of gecremeerd kunnen worden.

 

 

 

Belgische Senaat

Wetgevingsstuk nr. 4-1150/1

 

Het Vlaams decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 2004 zegt dat levenloos geboren kinderen die de wettelijke levensvatbaarheidsgrens nog niet hebben bereikt, na een zwangerschapsduur van ten volle 12 weken op verzoek van de ouders begraven of gecremeerd moeten kunnen worden. Het gaat dus om kinderen die sterven tussen de 12de en ruwweg de 25ste week (180 dagen) van de zwangerschap. Zij kunnen niet gewoon begraven worden, omdat ze niet wettelijk erkend worden. Gewoonlijk lost men dat op met een engelenweide of een Sterretjesweide. Het is dan ook volgens het decreet de taak van de gemeentebesturen om dit probleem op te lossen door een sterretjesweide te voorzien op de gemeentelijke begraafplaatsen.De overleden kindjes krijgen geen echt individueel graf  maar op die weide wordt dan een sterretje aangebracht met hun gegevens.

 

De wet van 27 april 1999 voegt een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek in en heft het decreet van 4 juli 1806 op aangaande de manier van opstelling van een akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.

Het nieuwe artikel 80bis, ingevoegd in Hoofdstuk IV van Boek 1, Titel II van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van aangifte van een levenloos kind opmaakt wanneer een kind overleden is op het ogenblik van de vaststelling van de geboorte door de ambtenaar van de burgerlijke stand of de door hem toegelaten geneesheer of gediplomeerde vroedvrouw.

 

De wet van 27 april 1999 beoogde geen ingrijpende wijziging van de wetgeving. Het systeem dat werd opgenomen in het decreet van 4 juli 1806 bleef grotendeels behouden.

Nieuw zijn onder meer de mogelijkheid om de eventueel gekozen voornaam of voornamen van het kind in de akte te vermelden en het feit dat de bepalingen in verband met de akte van aangifte van een levenloos kind voortaan in het Burgerlijk Wetboek staan.

 

Die definitie werd bevestigd door de omzendbrief van 10 juni 1999 : de akte van aangifte van een levenloos kind wordt slechts opgemaakt indien de geboorte heeft plaatsgevonden meer dan zes maanden na de verwekking (dit is de zogenaamde 180-dagenregel).

Kinderen die levenloos worden geboren vóór de wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen worden dus niet ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en krijgen geen voornaam.

De regels voor de uitvaart zijn niet eenvormig want de begrafenisregeling is een gewestaangelegenheid.

Kinderen die binnen de wettelijke levensvatbaarheidsgrens vallen en juridisch gezien levenloos geboren zijn, worden begraven of gecremeerd zoals elke overledene.

Voor kinderen die levenloos geboren worden vóór de wettelijke levensvatbaarheidsgrens van 180 dagen, wisselt de regelgeving van gewest tot gewest.

 

De voorliggende wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

 

 

Art. 2

Artikel 80bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 1999, wordt met een lid aangevuld luidende :

Indien een kind of foetus levenloos of  levend maar niet levensvatbaar wordt geboren tussen de 106e en 180e dag van de zwangerschap, dan maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand die akte op vraag van de ouders op.

 

 

Begin 2015 heeft de gemeente Sint-Amands nog steeds geen sterretjesweide.

 

 

Laatst gekende gegevens :

 

Vandaag kunnen ouders hun doodgeboren kind niet laten registreren bij de burgerlijke stand. De politieke partijen willen dat eindelijk veranderen. Ook oppositiepartij sp.a heeft een voorstel klaar. Een doodgeboren kindje komt vandaag wel in het overlijdensregister, en eventueel in het trouwboekje van de ouders, maar niet in het geboorteregister. Voor ouders is het emotioneel echter moeilijk te aanvaarden dat hun kind kan sterven zonder ooit officieel geboren te zijn. De voorbije jaren werden al verschillende wetsvoorstellen ingediend om dat te regelen, zonder resultaat.

De regering engageerde zich in het regeerakkoord om de wetgeving aan te passen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt nu dat hij zijn administratie zal vragen een concreet voorstel uit te werken waarbij zal het mogelijk zijn om een doodgeboren kindje een familienaam te geven. Nu kun je alleen een voornaam geven.

Daarnaast zal ook de termijn van levensvatbaarheid aangepast worden. Een kindje wordt nu pas 180 dagen na de bevruchting als levensvatbaar beschouwd, een termijn die nog dateert uit de tijd van Napoleon. Door de snelle evolutie van de geneeskunde is die grens achterhaald en wordt 140 dagen algemeen aanvaard als grens.

Bij het uitwerken van het voorstel hoeft Geens het niet ver te zoeken. Partijgenoten Sonja Becq en Raf Terwingen dienden in september in de Kamer een ouder voorstel van Sabine de Bethune in. Daarin wordt ook de mogelijk om de familienaam toe te voegen vermeld, net als de verlaging tot 140 dagen. Voor Open Vld diende Sabien Lahaye-Battheu in 2012 een soortgelijk voorstel in. "En we zullen dat voorstel nu opnieuw indienen", zegt Lahaye-Battheu.

Voor sp.a werkte kamerlid Peter Vanvelthoven een voorstel uit, waarin ook de 140 dagen en de familienaam veranderd worden. Maar Vanvelthoven wil dat de doodgeboren kinderen in het geboorteregister kunnen worden ingeschreven. Volgens hem wil de huidige regering een apart register voor doodgeboren kinderen. "De ouders vinden zo'n apart register onbegrijpelijk. Alsof hun kinderen een aparte categorie zijn. Stel je ook eens voor hoe pijnlijk het is voor deze ouders om aan de balie van de burgerlijke stand naar zo'n apart register te moeten informeren."

Verschillende visies dus, maar Sabien Lahaye-Battheu is ervan overtuigd dat een oplossing mogelijk is. "Meerderheid en oppositie zullen elkaar wel vinden. Dit thema gaat al lang mee en iedereen is ervan overtuigd dat we dit hiaat in de wetgeving moeten oplossen."

 

 

 

Wetsontwerp van 19 juli 2014

 

 

Een wetsontwerp, dat op 19 juli tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces is goedgekeurd, moet hier iets aan doen. Voortaan zullen ouders hun overleden kind ook kunnen aangeven als de zwangerschap misloopt tussen de 140ste en 179ste dag.

Op verzoek van de moeder of vader kan het doodgeboren kind, mits een medische verklaring van arts of verloskundige, worden geregistreerd.
Daarbij zal de datum, tijd en plaats van de geboorte en de naam en het geslacht van de baby worden opgenomen.

Met het voorstel willen de ministers Annemie Turtelboom en Laurette Onkelinx de rouwperiode van ouders die te maken hebben gekregen met perinatale sterfte iets verlichten

Tot nu toe kan een registratie van een doodgeboren kind alleen als de doodgeboorte na zes maanden zwangerschap plaatsvindt. Foetussen die daarvoor overlijden hebben tot nu toe geen naam en bestaan officieel niet.

 

 

Laatste nieuws over levenloos geboren kinderen.

 

Minister van Justitie Koen Geens heeft woensdag een oriëntatienota voorgesteld waarin gepleit wordt de grens voor het inschrijven bij de burgerlijke stand van een levenloos geboren kind te verlagen tot 140 dagen.

 

Het thema duikt sinds 10 jaar regelmatig op de politieke agenda op zonder ooit tot een oplossing te leiden. De voorstanders willen de ouders van een doodgeboren kind helpen in hun rouwproces. Om het dossier vooruit te helpen, vroeg de minister zijn administratie een studie te maken over het statuut van levenloos geboren kinderen, waarbij verschillende organisatoren en professoren werden gehoord.

 

Vandaag kan een kind ingeschreven worden 180 dagen na de bevruchting. 'Volgens de verzamelde informatie blijkt het criterium van 140 dagen vanaf de bevruchting overeen te stemmen met de beperkingen van de huidige geneeskunde. Het komt tegemoet aan de vraag van de ouders en volgt de aanbevelingen van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie)', luidt het in de studie.

In tegenstelling tot de termijn van 12 weken, die sommigen voorstelden, heeft de drempel van 140 dagen volgens de auteurs van de studie als voordeel dat er geen ruimte gelaten wordt om de wetgeving rond zwangerschapsafbreking of de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van de foetus ter discussie te stellen. 'Ethische en dogmatische discussies hieromtrent worden dus vermeden', luidt het.

 

Er vallen alvast nog een aantal modaliteiten te regelen. Zo is er de vraag van de familienaam van het levenloos kind, die in de huidige wetgeving niet geregeld wordt aangezien het levenloos kind geen juridische persoonlijkheid heeft en dus niet in aanmerking komt voor de afstamming.

 

Volgens Sonja Becq (CD&V) zijn de ingediende voorstellen - van CD&V, cdH, Open Vld en sp.a - een goede discussiebasis. Haar fractie heeft reeds een reeks amendementen ingediend op haar oorspronkelijk voorstel. Volgens Peter Vanvelthoven (sp.a) liggen de standpunten van de verschillende fracties dicht bij elkaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron, VAN GRASDORFF Stanny,  Belgische senaat, buitengewone zitting 2010, 02 september 2010.

 

 

Méér informatie :  http://www.metlegehanden.be/       en ook         www.berrefonds.be

 

Het Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging,  klik hier

 

Wettekst aanpassing decreet begraafplaatsen en lijkbezorging  :  klik hier

 

Vlaams Parlement, Conceptnota voor nieuwe regelgeving over begraafplaatsen en lijkbezorging  in Vlaanderen :  klik hier

 

 

Kinderkerkhof te Sint-Amands (foto Stanny Van Grasdorff).Geen sterretjesweide !
Foto kerkhof Heverlee

Kinderkerkhof te Sint-Amands

Voorbeeld van Sterretjesweide op kerkhof te Heverlee

Laatste nieuws over registratie doodgeboren kinderen, november 2016.

 

di 01/11/2016 - 08:53 Update: di 01/11/2016 - 12:19 Belga, Joris Truyts.

 

CD&V, Open VLD en N-VA willen het mogelijk maken om kinderen die doodgeboren worden na een zwangerschap van minder dan 180 dagen, toch met naam en voornaam op te nemen in het geboorteregister. "We hopen met dit voorstel eindelijk een doorbraak te realiseren.Voor ouders kan dit echt een belangrijke steun zijn in het rouwproces", zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq.

 

Op dit moment wordt enkel een akte van levenloos kind opgemaakt voor het overlijdensregister na een zwangerschapsduur van 180 dagen. Bij een kortere zwangerschapsduur is geen akte mogelijk. "Of hun baby nu voor, tijdens of  na de geboorte overlijdt, maakt voor ouders geen enkel verschil. Het kind wordt geboren en maakt deel uit van het gezin. Ouders verwachten hier erkenning, ook vanuit de overheid", zegt Becq.

 

"Het is geen verplichting die we opleggen, maar het is wel een mogelijkheid die we geven", luidt het. "We geven de ouders de mogelijkheid om het kind naast een voornaam ook een familienaam te geven, zoals in Nederland en Frankrijk. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag van vele papa's en mama's om het kind een volwaardige erkenning te geven."

 

Becq hoopt dat de coalitiepartners zich in het voorstel kunnen vinden. "Dit dossier sleept al te lang aan. Met ons aangepast voorstel hopen we nu eindelijk een wetgevend kader te scheppen dat een rouwproces op maat van de ouders mogelijk maakt."

 

Terug naar startpagina

Sinds zondag 1 juli 2018 is een nieuwe wet op de afstamming van kracht.

Hierdoor verandert nogal wat. Sommige discriminaties van mannen worden weggewerkt, maar ook kinderen die uit overspel geboren zijn en ouders van een doodgeboren kind, worden beter van de nieuwe wet. Grootouders krijgen dan weer minder rechten. Frederik Swennen (foto), professor Familierecht aan de Universiteit van Antwerpen en advocaat, legt de ingewikkelde wet, een samenraapsel van zeven voorstellen en tientallen amendementen, uit. (Bron, Gazet van Antwerpen).

                                                

                                                   Doodgeboren kinderen

"Kinderen van 180 dagen oud die doodgeboren zijn, worden sinds 1999 geregistreerd. Hun overlijden wordt aangegeven en in die akte worden de naam van de moeder én de vader vermeld. Sinds 1 juli mag ook de naam van de persoon die het kind erkent erbij, als de moeder niet getrouwd is. Ook zonder erkenning mag de naam van de biologische vader erbij, als de moeder daarmee akkoord gaat."

"En als een kind snel na de geboorte overlijdt, kan de biologische vader het voortaan nog erkennen binnen het jaar na de geboorte. Dat is heel belangrijk voor het psychologisch verwerkingsproces van het overlijden van het kind".

 

wordt aangegeven en in die akte worden de naam van de moeder én de vader vermeld. Sinds 1 juli mag ook de naam van de persoon die het kind erkent erbij, als de moeder niet getrouwd is. Ook zonder erkenning mag de naam van de biologische vader erbij, als de moeder daarmee akkoord gaat."

"En als een kind snel na de geboorte overlijdt, kan de biologische vader het voortaan nog erkennen binnen het jaar na de geboorte. Dat is heel belangrijk voor het psychologisch verwerkingsproces van het overlijden van het kind".